Personlig assistans för barn

Personlig assistans till barn skiljer sig i utförandet från assistans till vuxna med hänsyn till barnperspektivet. Vi arbetar med barnperspektivet i assistansens alla delar. Personliga assistans ska ge barnet möjligheter till ett liv som andra i samma ålder utan funktionsnedsättning. Ni som familj har självklart rätt till bestämmande över er assistans. Så här tänker vi kring personlig assistans:

Vad menas med barnperspektiv?
Förstå barnet

Barn fungerar inte på samma sätt som vuxna och har till viss del andra behov. Barndom handlar mycket om lek, utforskande och trygghet, en naturlig del av barndomen. Det kallas för ett generellt barnperspektiv när man med grund i det sätter sig in i ett barns perspektiv.
Men alla människor är olika och därför finns det även ett individuellt barnperspektiv. Det kan man bara förstå genom att samtala med barnet och barnets närstående.
Detta implementerar vi genom hela den personliga assistansen till barnet.

Hur arbetar vi med personlig assistans för barn?
Barnet kommer alltid först

Vårt barnperspektiv och metod utgår från FN:s barnkonvention. Barnets bästa kommer alltid först och vi ser även till er som familj. Vi planerar assistans precis som ni vill ha den tillsammans med er föräldrar och det sätt ni anser barnet bäst kan få inflytande.
Barnets personliga assistans påverkar hela familjen, barnet, föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar. Vi är flexibla och låter er bestämma vad ni tycker är bäst. Ni har rätt till inflytande i hela er personliga assistans, vilka personliga assistenter ni vill ska arbeta hos er, utbildning, etc

Vilket inflytande har barnet i sin personliga assistans?
Vi lyssnar på er som familj

En viktig del är att barnet får vara med i att bestämma hur sin personliga assistans ska vara. Hänsyn tas till barnets ålder och förutsättningar och med tiden ska inflytandet öka. Ni som föräldrar känner ert barn bäst och ni ansvarar för barnets bästa. Föräldrarna är en viktig del i hur den personliga assistansen ska utformas och ni avgör hur ert barn på bästa sätt kan ha inflytande.

Vad gör en personlig assistent för barnet?
Tydliga roller

Tydlighet i de olika roller som finns i barnets liv gynnar inte bara barnet utan hela familjen. En assistents roll är aldrig att uppfostra barnet, det gör ni som föräldrar. Ibland kan det vara svårt att separera mellan vad som är assistentens uppgift och inte. Vad kan andra barn i samma ålder utan funktionsnedsättning göra själva och ta ansvar för? Den personliga assistenten ger stöd och kompenserar för det som barnet inte klarar av pga funktionsnedsättningen. Som förälder får du även avlastning i det som normalt inte är en förälders uppgift. Därmed varierar personliga assistenters arbetsuppgifter beroende på barnets situation och ålder. En tonåring klarar i vanliga fall mer än en 1-åring.

Kan familjemedlemmar arbeta som personlig assistent?
Familjen är en bra resurs

Vi ser er i familjen som en bra resurs för ert barn och ser gärna att ni arbetar som personliga assistenter. En del föräldrar väljer också att ha rollen som arbetsledare i assistentgruppen och jobba med det dagliga som schema, bemanning och administration på arbetsplatsen. Det är självklart upp till er om ni vill ha den rollen eller lämna det till oss.

Vilket stöd finns för assistenterna?
Trygghet i arbetet är viktigt

Utbildning och att känna sig trygg i sitt arbete är jätte viktigt. Vi håller med olika typer av stöd och utbildning till assistenterna. Att alla assistenter är väl införstådda i vad det betyder att vara personlig assistent till ett barn är ett krav. Vi anordnar obligatoriska utbildningar som alla måste gå, så som första hjälpen och assistentbildning, men ger även kundspecifika utbildningar inriktade speciellt på ert barn. Vi ser mer än gärna att ni som familj är med i att bestämma utbildningsplan samt att förmedla era kunskaper om barnet.

Vilka krav ställs på personliga assistenter?
I samråd med familjen

Tillsammans med er gör vi upp en kravprofil för varje rekrytering. Utöver vad vi kommer överens om så är ett krav att alla måste uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan de får börja arbeta som personlig assistent.

Fakta om
personlig assistans för barn

Personlig assistans för barn beviljas på samma kriterier som för vuxna. En stor skillnad är föräldraansvaret som man tar hänsyn till när beslut om assistansersättning ska fattas.

Vad är då föräldraansvar? Försäkringskassan säger att bedömningen görs med hänsyn till det normala föräldraansvaret, det vill säga hur mycket hjälp och stöd barnet behövt om det inte haft sin funktionsnedsättning [1].

Försäkringskassan har haft svårigheter att bedöma föräldraansvaret när det kommer till personlig assistans för barn [2]. Alla barn är olika oavsett om det finns en funktionsnedsättning med i bilden eller ej, vilket gör föräldraansvaret svårbedömt.

Viktigt att tänka på

Personlig assistans för barn ställer höga krav. Det finns en hel del saker att tänka på som familj. Ifa har sammanställt en vägledning över viktiga aspekter att ta hänsyn till, den hittar du här. Barn ska alltid få vara delaktiga i sin personliga assistans utifrån deras förutsättningar. Föräldrarna avgör på vilket sätt barnet bäst kan vara delaktig [3].

X
X