LSS-utredningen överlämnas till Regeringen

LSS-utredningen överlämnades idag till Regeringen. Det var under 2016 som Regeringen tillsatte utredningen med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I uppdraget har ingått att statens kostnader för personlig assistans inte får bli högre än idag. I utredningen presenteras en rad olika förslag som är tänkt att träda i kraft år 2022. För staten skulle förslagen innebära en kostnadsbesparing på 600 miljoner kronor per år, samtidigt som kommunernas kostnader skulle öka.

Utredningen föreslår flera förändringar som kraftigt försämrar assistansen och möjligheten till ett fritt och självständigt liv:

– Utredningen föreslår att personlig assistans ej längre ska beviljas för psykiska funktionsnedsättningar.
– Personlig assistans ska ej ges till barn och ungdomar under 16 år.
– Utredningen vill begränsa möjligheten till att anhöriga ska få arbeta som personliga assistenter.
– Endast 15 timmar per vecka kan beviljas för andra personliga behov, förutom grundläggande behov.

Förslagen som presenteras syftar på en omfattande begränsning av assistansen. Självbestämmandet för den assistansberättigade kommer bli sämre. Många kommer även bli utan personlig assistans och de beslut som beviljas blir kraftigt begränsade. Utöver grundläggande behov så som toalettbesök, måltider, kommunikation och kläder vill utredningen att maximalt 15 timmar per vecka ska beviljas till annat. Det är endast 2,5 timmer per dag och för många med personlig assistans kommer det innebära ett liv bundet till sängen.

Recommend
Share
Tagged in
X
X